dilluns, 1 de desembre del 2014

asil

ASYLUM

Send them back, we say,
those refugees,
the nameless millions seeking sanctuary.
The faceless hoards. Like pigs
we herd them in a pen.
What need have we to lie awake
in the laundered linen of our beds
and think or feel or give a dam.
You cannot sell humanity.
You cannot buy their pain.

For it isn’t you or you or even I
must leave the place we once called home -
the charred and smoky remnants of our lives -
surrounded by the brute hostility,
the naked hatred in our neighbours' eyes.
For it isn’t you or you or even I
that terror hounds within the night
and stalks its fearful prey.

We do not lie alone in empty beds
where once our gentle lover laid his head.
It’s not our children that we hold
and rock and rock throughout the long,
long night.
Not us must fail to find the words,
not us who have no answer for,
not us who cannot fill
their dark eyed holes of broken trust
that plead with us to find redemption
for a loss too soon
to even know its name.

So send them back, we say,
our hearts are closed.
We have no room.

Copyright © 2014. Siobhan Mac Mahon
ASIL

Envia de nou, diem,
els refugiats,
els milions sense nom buscant refugi.
Les hordes sense rostre. igual que els porcs
els ramat en un corral.
¿Quina necessitat tenim de romanem desperts
a la roba rentada de les nostres llits
i pensar, sentir o donar una presa.
No es pot vendre la humanitat.
No pot comprar el seu dolor.

Perquè no és vostè o vostè o fins i tot
ha d'abandonar el lloc que una vegada va trucar a casa -
les restes carbonitzats i fumejants de les nostres vides -
envoltat per l'hostilitat bruta,
l'odi nu davant els ulls dels nostres veïns.
Perquè no és vostè o vostè o fins i tot
que els gossos de terror dins de la nit
i aguaita a la seva presa temorós.

Nosaltres no mentim només en llits buits
on una vegada que el nostre amant suau va posar el seu cap.
No és que els nostres fills que sostenim
i el rock i el rock al llarg del temps,
la nit.
No ens hem de deixar de trobar les paraules,
no nosaltres que no tenen resposta per,
Estats Units no que no poden omplir
seus forats d'ulls foscos de confiança trencada
que supliquen amb nosaltres per trobar la redempció
per una pèrdua massa aviat
saber tan sols el seu nom.

Així que els envia de tornada, ens diem,
els nostres cors estan tancats.
No tenim espai.
Copyright © 2014. Siobhan Mac Mahon

ASILO

Enviar de nuevo, decimos,
los refugiados,
los millones sin nombre buscando refugio.
Las hordas sin rostro. Al igual que los cerdos
les rebaño en un corral.
¿Qué necesidad tenemos de permanecemos despiertos
en la ropa lavada de nuestras camas
y pensar, sentir o dar una presa.
No se puede vender la humanidad.
Usted no puede comprar su dolor.

Porque no es usted o usted o incluso
debe abandonar el lugar que una vez llamó a su casa -
los restos carbonizados y humeantes de nuestras vidas -
rodeado por la hostilidad bruta,
el odio desnudo ante los ojos de nuestros vecinos.
Porque no es usted o usted o incluso
que los sabuesos de terror dentro de la noche
y acecha a su presa temeroso.

Nosotros no mentimos solo en camas vacías
donde una vez que nuestro amante suave puso su cabeza.
No es que nuestros hijos que sostenemos
y el rock y el rock a lo largo del tiempo,
la noche.
No nos debemos dejar de encontrar las palabras,
no nosotros que no tienen respuesta para,
Estados Unidos no que no pueden llenar
sus agujeros de ojos oscuros de confianza rota
que suplican con nosotros para encontrar la redención
para una pérdida demasiado pronto
saber siquiera su nombre.

Así que les envía de vuelta, nos decimos,
nuestros corazones están cerrados.
No tenemos espacio.

Copyright © 2014. Siobhan Mac Mahon